Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetového obchodu anchor.cz je Arana Maršáková, Sudoměřská 905/44, 130 00 Praha 3, IČO 45518327, DIČ CZ7159302535 (dále jen prodávající).
  2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovanému na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.anchor.cz, a to prostřednictvím webové stránky. (dále jen kupující).
  3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil. Kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Předmět smlouvy
  1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
  2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.anchor.cz.
 3. Objednávka zboží
  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu prostřednictvím webových stránek www.anchor.cz anebo mailem na adresu info@anchor.cz anebo telefonicky.
  2. Objednávka musí obsahovat jméno či název firmy, adresu, email a telefonní číslo kupujícího, dále musí obsahovat označení druhu objednávaného zboží a počet kusů, dále musí obsahovat kupujícím požadovaný způsob dopravy, který si kupující vybírá z nabídky poskytované prodávajícím, dále musí obsahovat způsob úhrady ceny zboží.
  3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení.
 4. Storno objednávky
  1. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 60 dní po jejím odeslání prodávajícímu na mailovou adresu info@anchor.cz.
  2. V případě, že kupující zašle storno objednávky v době, kdy už zaplatil kupní cenu zboží, zavazuje se prodávající odeslat částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 8 (osmi) dnů od doručení storna objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení částky postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony vedoucí k vrácení, zejména učiní příkaz k úhradě.
  3. V případě, že kupující zašle storno objednávky v době, kdy už zaplatil kupní cenu a prodávající již objednané zboží odeslal na jím uvedenou adresu, zavazuje se prodávající odeslal částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 8 (osmi) dnů od vrácení zboží zpět na adresu prodávajícího. Pro zachování této lhůty pro vrácení částky postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony vedoucí k vrácení, zejména učiní příkaz k úhradě.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku ze své strany v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo mu nebylo dodáno výrobcem. Pro vrácení dříve zaslané částky za objednané zboží platí v takovém případě ustanovení 4.2, resp. 4.3.
 5. Cena a platba
  1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.anchor.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, mimoto mohou být současně vyjádřeny také v částkách bez DPH
  2. Balné a přepravné prodávající NEÚČTUJE.
  3. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky za objednané zboží na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravce.
  4. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a záruční list a je zasílána elektronickou poštou při expedici stavebnice.
  5. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
 6. Dodací lhůta
  1. Zboží, které má prodávající skladem, expeduje bez zbytečného odkladu do druhého dne, nejpozději do 2 pracovních dnů poté, kdy obdrží objednávku.
  2. V případě, že zboží prodávající nemá skladem, informuje o této skutečnosti na svých webových stránkách www.anchor.cz. V případě, že je zboží vyprodáno dříve než prodávající o této skutečnosti informuje na svých webových stránkách, je povinen informovat kupujícího o této skutečnosti a možném nejbližším termínu dodání prostřednictvím mailové nebo telefonické komunikace, případně navíc formou sms zprávy.
  3. Odběr zboží na adrese sídla prodávajícího není možný.
 7. Vlastnické právo
  1. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
 8. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.anchor.cz bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží.
  2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující vrátí již dodané zboží nebo prokáže odeslání zboží zpět prodávajícímu ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží.
  3. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
  4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do deseti (10) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a vrácení zboží na adresu prodávajícího.
  5. Odstoupení od smlouvy lze provést mailem na adresu info@anchor.cz anebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu prodávajícího.
  6. Text odstoupení od smlouvy je uveden zde:
   Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů
   Kupující: . . . (jméno/firma, adresa)
   Prodávající: Arana Maršáková, Sudoměřská 44, Praha 3
   Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb. OZ odstupuji od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů. Zboží mi bylo doručeno dne . . .
   Faktura číslo: . . .
   Částku za zboží ve výši . . . vraťte na můj účet číslo: . . .
   Podpis kupujícího a datum: . . .
  7. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.
  8. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než jaké si objednal.
 9. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky
  1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
  2. Záruka na zboží v internetovém obchodě www.anchor.cz je 24 (dvacetičtyři) měsíců od převzetí zboží kupujícím.
  3. Reklamaci vad zboží učiní kupující e-mailem nebo písemně poštou na adresu sídla prodávajícího
  4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
  5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu škody formou vrácení kupní ceny anebo náhradou zboží za stejné zboží, dle dohody smluvních stran.
  6. Je-li kupující podnikající fyzická nebo právnická osoba, řídí se práva z odpovědnosti za vady obchodním zákoníkem.
 10. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost
  1. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.anchor.cz jsou chráněny autorským zákonem. Webové stránky a jejich části nesmí být užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  2. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2020 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici na vyžádání.